Đăng nhập
KỲ HỌP THỨ 9 HĐND TỈNH KHÓA XVII
(Từ ngày 08/07/2019 đến ngày 11/07/2019)Tổng số tài liệu: 68

TT Số hiệu Trích yếu Tệp đính kèm
1 DK Dự kiến Nội dung, chương trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII Tải xuống
2 DSPT Danh sách phân tổ Tải xuống
3 110/BC-HĐND Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 Tải xuống
4 111/TTr-UBND Về việc đề nghị phê duyệt chuẩn phương án phân bổ chi tiết kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, dự án công nghệ thông tin trên địa tỉnh Thanh Hóa đợt 2, năm 2019 Tải xuống
5 65/TTr-UBND Tờ trình đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 61/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh về việc ban hành phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
6 120/BC-UBND Báo cáo thực trạng quản lý, sử dụng đất đai tại các Công ty TNHH, Công ty Lâm nghiệp, Ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
7 BC_UBND Báo cáo Ước thực hiện nhiệm vụ thu NSNN - Chi NSĐP 06 tháng đầu năm; Giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu NSNN - Chi NSĐP năm 2019 Tải xuống
8 108/TTr-UBND Tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thu gom nước thải,nước mưa khu vực phía Tây đường Hồ Xuấn Hương, thành phố Sầm Sơn Tải xuống
9 96/TTr-UBND Trờ tình về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân Tải xuống
10 89/TTr-UBND Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cầu Tổ Rồng, huyện Thường Xuân Tải xuống
11 98/TTr-UBND Tờ trình về việc Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ Cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 Tải xuống
12 97/TTr-UBND Tờ trình về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
13 100/TTr-UBND Tờ trình Đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Chương trình xây dựng chính quyền điện tử và phát triển các dịch vụ thành phố thông minh tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 Tải xuống
14 117/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị, đề xuất theo kết quả giám sát của các Ban của HĐND tỉnh tại Kỳ họp Thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII Tải xuống
15 105/TTr-UBND Về việc ban hành chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, viên chức trạm y tế cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
16 92/TTr-UBND Tờ trình quy định chế độ khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực và thế giới thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thể dục - thể thao và giải thưởng về khoa học và công nghệ, văn học nghệ thuật, báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
17 264/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định về đối tượng khách mời và mức chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tổ chức hội nghị, hội thảo Quốc tế và chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
18 273/BC-HĐND Báo cáo hoạt động của Ban kinh tế - ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm Tải xuống
19 268/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thu gom nước thải, nước mưa khu vực phía Tây đường Hồ Xuân Hương, TP Sầm Sơn Tải xuống
20 265/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
21 106/TTr-UBND Tờ trình về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Thọ Xuân, thị trấn Lam Sơn và thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân Tải xuống
22 104/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
23 116/BC-UBND Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII Tải xuống
24 271/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, viên chức trạm y tế cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
25 BCQH Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV Tải xuống
26 272/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc giao kế hoạch chi tiết vốn vay lại cho các dự án sử dụng vốn ODA từ nguồn Chính phủ vay về cho tỉnh vay lại năm 2019 (đợt 1) Tải xuống
27 224/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng Khu điều trị Bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
28 277/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quy định chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân dật thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực và thế giới thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thể dục - thể thao; giải thưởng về khoa học và công nghệ, văn học - nghệ thuật, báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
29 267/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Chương trình xây dựng Chính quyền điện tử và phát triển các dịch vụ thành phố thông minh tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 Tải xuống
30 269/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc chuẩn thuận bổ sung danh mục các dự án phải thu hồi đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất lúa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt 2, năm 2019 Tải xuống
31 3899/SXD-QLN Về việc báo cáo kết quả thực hiện KL của Chủ tịch HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 7 Tải xuống
32 235/BC-HĐND Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII Tải xuống
33 107/BC-UBND Báo cáo tình hình tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 Tải xuống
34 204/TTr-UBND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn 10% dự phòng vốn ngân sách Trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn nước ngoài và điều chỉnh nội bộ kế hoạch trung hạn vốn nước ngoài (đợt 1) Tải xuống
35 263/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giairphasp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 Tải xuống
36 78/TTr-UBND Về việc đề nghị ban hành quy định chế độ, chinh sách và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tại tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
37 79/Ttr-UBND Tờ trình về việc đề nghị thông qua Quy định về đối tượng khách mời và mức chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tổ chức hội nghị, hội thảo Quốc tế và chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
38 270/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc giao kế hoạch chi tiết vốn hỗ trợ đầu tư các dự án khởi công mới năm 2019 thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (đợt 1) Tải xuống
39 275/BC-HĐND Báo cáo hoạt động của Ban Văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 và Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2019 Tải xuống
40 157/BC-STNMT Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BVMT đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 Tải xuống
41 95/TB-MTTQ Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII Tải xuống
42 95/TTr-UBND Tờ trình về việc giao kế hoạch chi tiết hỗ trợ đầu tư các dự án khởi công mới năm 2019 thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (đợt 1) Tải xuống
43 70/TTr-UBND Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu điều trị nội trú Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa Tải xuống
44 245/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 61/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh về việc ban hành phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
45 103/TTr-UBND Đề nghị giao kế hoạch chi tiết vốn vay lại cho các dự án sử dụng vốn ODA từ nguồn Chính phủ vay về cho tỉnh vay lại năm 2019 (đợt 1) Tải xuống
46 73/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 từ nguồn 10% dự phòng vốn ngân sách Trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn nước ngoài và điều chỉnh nội bộ kế hoạch trung hạn vốn nước ngoài (đợt 1) Tải xuống
47 112/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện kết luận của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII Tải xuống
48 254/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 (lĩnh vực pháp chế); Báo cáo công tác 6 tháng dầu năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân Tải xuống
49 255/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Tải xuống
50 256/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc đặt tên đường, phố thị trấn Thọ Xuân, thị trấn Lam Sơn và thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân Tải xuống
51 258/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
52 242/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47 Tải xuống
53 246/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn Tải xuống
54 247/BC-HĐND Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Tải xuống
55 89/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính 06 tháng đầu năm nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm Tải xuống
56 93/TTr-UBND Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án đường giao thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47 Tải xuống
57 62/TTr-UBND Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu điều trị Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
58 DT-HĐND Báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm Tải xuống
59 223/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng Khu điều trị nội trú Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa Tải xuống
60 243/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 Tải xuống
61 244/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân Tải xuống
62 111/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 Tải xuống
63 259/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách dân tộc ở khu vực miền núi 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trong tầm 6 tháng cuối năm 2019 Tải xuống
64 266/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Tổ Rồng, huyện Thường Xuân Tải xuống
65 703/SKH&CN-TCKH Báo cáo về việc trả lời chất vấn tại kỷ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII Tải xuống
66 344/BC-CAT-PV01 Báo cáo kết quả thực hiện nội dung chất vấn của HĐND tỉnh về công tác phòng ngữa, đấu tranh với các hoạt động tín dụng trái pháp luật trên địa bàn Thanh Hóa Tải xuống
67 3006/BC-TA Báo cáo công tác xét xử, thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 Tải xuống
68 151/BC-VKS-VP Báo cáo tình hình tội phạm và công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2019 Tải xuống
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Cơ quan thường trực: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa.
Trưởng Ban biên tập: Trần Mạnh Long - Chánh Văn phòng;
Địa chỉ: phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa.
Điện thoại: (0237) 3.852.255; Fax: (0237) 3.750.660; Email: hdnd@thanhhoa.gov.vn
® Bản quyền thuộc về Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Khi phát hành thông tin từ Cổng TTĐT  HĐND tỉnh đề nghị ghi rõ nguồn: "dbndthanhhoa.gov.vn".