Đăng nhập
KỲ HỌP THỨ 12 HĐND TỈNH KHÓA XVII
(Từ ngày 15/06/2020 đến ngày 16/06/2020)Tổng số tài liệu: 85

TT Số hiệu Trích yếu Tệp đính kèm
1 BCUB Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu NSNN - chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020 Tải xuống
2 81/BC-UBND Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 Tải xuống
3 76/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 06 tháng cuối năm 2020; Tải xuống
4 80/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 Tải xuống
5 82/BC-UBND Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 6 tháng đầu năm; trọng tâm chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2020 Tải xuống
6 79/BC-UBND Báo cáo kết quả giả quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp Thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII Tải xuống
7 16/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị giao kế hoạch chi tiết vốn ngân sách Trung ương của Tiểu dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020 (đợt 2) Tải xuống
8 33/TTr-UBND Tờ trình về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trùng tu, tôn tạo Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân Tải xuống
9 22/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
10 53/TTr-UBND Trình Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, cải tạo Hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020 Tải xuống
11 42/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mua sắm trang thiết bị y tế cho một sô bệnh viện: Bệnh viên Mắt, Bệnh viện Đa khoa các huyện Thọ Xuân, Quảng Xương, Hậu Lộc, Triệu Sơn, Yên Định và Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
12 30/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh giảm số lượng lạo đồng hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ, năm 2020 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
13 43/TTr-UBND Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư xây dựng 12 trạm y tế xã Tải xuống
14 64/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án đường giao thông từ Khu công nghiệp Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa Tải xuống
15 19/TTr-UBND Tờ trình phương án phân bổ kế hoạch vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
16 70/TTr-UBND Tờ trình về việc đổi tên thôn (bản), tổ dân phố (tiểu khu) tại các xã,phường, thị trấn thuộc các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
17 75/TTr-UBND Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án tu sửa cấp thiết tường thành đá Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc Tải xuống
18 71/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị HĐND tỉnh chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt 1, năm 2020 Tải xuống
19 80/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi của 02 công trình Âu Báo Văn và Âu Mỹ Quan Trang, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
20 79/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị bổ sung vốn đầu tư công và kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án Cải dịch sông Tuần Cung - Khu kinh tế Nghi Sơn đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
21 72/TTr-UBND Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa, bổ sung một số hạng mục thuộc công trình Đền thờ các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sỹ Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa Tải xuống
22 66/TTr-UBND Tờ trình về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc Tải xuống
23 74/BC-UBND Tờ trình về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh Tải xuống
24 174/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 166/2019/NQ-HĐND ngày 04/4/2019 của HĐND tỉnh khóa XVII về việc ban hành chính sách hỗ trợ hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container đi quốc tế qua cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
25 81/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 166/2019/NQ-HĐND ngày 04/4/2019 của HĐND tỉnh khóa XVII về việc ban hành chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển Container đi quốc tế qua cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
26 102/STNMT-BVMT Báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVII Tải xuống
27 32/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn từ nguồn tiết kiệm chi năm 2019 chuyển sang năm 2020 cho các dự án Tải xuống
28 121/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án trùng tu, tôn tạo Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân Tải xuống
29 134/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, cải tạo Hội trường lớn và một số hàng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, năm 2020 Tải xuống
30 141/BC-HĐND Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tới kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII Tải xuống
31 142/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án mua sắm trang thiết bị y tế cho một số bệnh viện; Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Đa khoa các huyện Thọ Xuân, Quảng Xương, Hậu Lộc, Triệu Sơn, Yên Định và Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn Tải xuống
32 143/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng 12 trạm y tế xã Tải xuống
33 144/BC-HĐND Báo cáo Hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội 6 tháng đầu năm và Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020 Tải xuống
34 151/BC-HĐND Báo cáo hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 Tải xuống
35 145/HĐND-DT Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Tải xuống
36 172/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc thông qua giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi của 02 công trình Âu Báo Văn và Âu Mỹ Quan Trang, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
37 175/HĐND-DT Báo cáo thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách dân tộc ở khu vực miền núi 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2020 Tải xuống
38 164/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Tải xuống
39 162/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc Tải xuống
40 163/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh Tải xuống
41 173/BC=HĐND Báo cáo thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 Tải xuống
42 166/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc đổi tên thôn (bản), tổ dân phố (tiểu khu) tại các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
43 170/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung vốn đầu tư công và kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện Cải dịch sông Tuần Cung - Khu kinh tế Nghi Sơn đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
44 154/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
45 168/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị thành lập các phương thuộc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
46 165/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về tình hinh kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 (lĩnh vực pháp chế); Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2020 của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và Cục thi hành án dân sự tỉnh Tải xuống
47 177/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa, bổ sung một số hạng mục thuộc công trình Đền thờ các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sỹ Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa Tải xuống
48 178/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình Văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 Tải xuống
49 176/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án tu sửa cấp thiết tường thành đá Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc Tải xuống
50 24/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị ban hành quy định mức đóng góp và chính sách hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
51 34/TTr-UBND Tờ trình về việc giao kế hoạch chi tiết nguồn vốn ngân sách Trung ương (đợt 2) cho các dự án của tiểu dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vũng năm 2020 huyện Như Xuân Tải xuống
52 36/TTr-UBND Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, sửa chữa đường giao thông bản Suối Tôn, xã Phú Sơn, huyện Quan Hóa Tải xuống
53 37/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư công trình đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nọi xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn thuộc dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do vùng đồng bào dân tộc Mông tại các xã Trung Thượng, Sơn Thủy, Na Mèo huyện Quan Sơn Tải xuống
54 38/TTr-UBND Tờ trình về việc định chủ trương đầu tư dự án sửa chữa đường giao thông từ xã Điền Quang đi xã Điền Thượng, huyện Bá Thước Tải xuống
55 31/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án sắp xếp dân cư vùng ảnh hưởng thiên tai tại huyện Lang Chánh Tải xuống
56 09/TTr-UBND Tờ trình đề nghị thông qua Kế hoạch chi tiêu trung hạn cho đường địa phương giai đoạn 2019 - 2020 phục vụ Hợp phần đường dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) Tải xuống
57 35/TTr-UBND Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng phòng LAB và các trang thiết bị làm việc tại trung tâm công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
58 39/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ kỳ họp của HĐND tỉnh, phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh Tải xuống
59 40/TTr-UBND Tờ trình Về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án bảo mật hệ thống mạng thông tin điều hành tác nghiệp cơ quan Đảng tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
60 55/TTr-UBND Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa Trường Trung cấp Phát thanh – Truyền hình thành Trường THCS Nguyễn Hồng Lễ, thành phố Sầm Sơn Tải xuống
61 41/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn – Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
62 44/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án mở rộng tăng cường năng lực các trạm quan trắc môi trường tự động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và bổ sung trang thiết bị phòng thí nghiệm Tải xuống
63 106/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Bảo mật hệ thống mạng thông tin điều hành tác nghiệp Tải xuống
64 70/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch chi tiêu trung hạn cho đường địa phương giai đoạn 2019 - 2021 phục vụ Hợp phần đường dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) Tải xuống
65 104/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư mua sắm trang, thiết bị cho phòng LAB và các trang, thiết bị làm việc tại Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
66 105/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ kỳ họp của HĐND tỉnh, phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
67 95/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn từ nguồn tiết kiệm chi năm 2019 chuyển sang năm 2020 cho các dự án Tải xuống
68 68/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị giao kế hoạch chi tiết vốn ngân sách Trung ương của Tiểu dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020 (đợt 2) Tải xuống
69 86/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị ban hành quy định mức đóng góp và chính sách hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
70 100/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc giao kế hoạch chi tiết nguồn vốn ngân sách Trung ương (đợt 2) cho các dự án của tiểu dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vũng năm 2020 huyện Như Xuân Tải xuống
71 101/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, sửa chữa đường giao thông bản Suối Tôn, xã Phú Sơn, huyện Quan Hóa Tải xuống
72 102/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Công trình đường giao thông từ bản Mua Xuân đi Xía Nọi xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn thuộc dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do vùng đồng bào dân tộc Mông tại các xã Trung Thượng, Sơn Thủy, Na Mèo huyện Quan Sơn Tải xuống
73 103/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án sửa chữa đường giao thông từ xã Điền Quang đi xã Điền Thượng, huyện Bá Thước Tải xuống
74 107/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án sắp xếp dân cư vùng ảnh hưởng thiên tai tại huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
75 137/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa Trường Trung cấp phát thanh - truyền hình thành Trường THCS Nguyễn Hồng Lễ, thành phố Sầm Sơn Tải xuống
76 111/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
77 114/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Mở rộng tăng cường năng lực các trạm quan trắc môi trường tự động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và bổ sung trang thiết bị phòng thí nghiệm Tải xuống
78 1606/BC-TATH Báo cáo công tác xét xử, thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 Tải xuống
79 166/BC-VKS-VP Báo cáo tình hình tội phạm và công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2020 Tải xuống
80 33/TB-MTTQ Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân Tải xuống
81 419/BC-CTHADS Báo cáo kết quả công tác thi hành dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm. Phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 Tải xuống
82 1695/BC-SYT Báo cáo thực hiện kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh về phiên chất vấn vầ xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVII Tải xuống
83 1415/SCT-QLĐN Về việc báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo chất lượng điện năng phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Tải xuống
84 850/STP-PBGDPL Báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phổ biến giáo dục pháp luật Tải xuống
85 2285/SNN&PTNT-KHTC Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh về phiên chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVII về việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tải xuống
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Cơ quan thường trực: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa.
Trưởng Ban biên tập: Trần Mạnh Long - Chánh Văn phòng;
Địa chỉ: phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa.
Điện thoại: (0237) 3.852.255; Fax: (0237) 3.750.660; Email: hdnd@thanhhoa.gov.vn
® Bản quyền thuộc về Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Khi phát hành thông tin từ Cổng TTĐT  HĐND tỉnh đề nghị ghi rõ nguồn: "dbndthanhhoa.gov.vn".