Đăng nhập
KỲ HỌP THỨ 4 HĐND TỈNH KHÓA XVII
(Từ ngày 05/12/2017 đến ngày 07/12/2017)Tổng số tài liệu: 104

TT Số hiệu Trích yếu Tệp đính kèm
1 DK Dự kiến thảo luận tổ Tải xuống
2 DKCT Dự kiến Nội dung, chương trình kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Khóa XVII Tải xuống
3 6330/STNMT-VP Báo kết quả thực hiện kết luận phiên chất vấn và trả lới chất vấn tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Tải xuống
4 60/TB-MTTh Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân tại kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh Khóa XVII Tải xuống
5 3792/SGTVT-KHTC Báo cáo kết quả thực hiện kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVII về nội dung khắc phục tình trạng chậm tiến độ một số dự án giao thông trên ddianj bàn tỉnh. Tải xuống
6 175/BC-UBND Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBnD tỉnh năm 2017; trọng tâm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 Tải xuống
7 5043/BC-TA Báo cáo công tác xét xử, thi hành án hình sự năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 Tải xuống
8 307/BC-VKS-VP Tình hình tội phạm và công tác kiểm sát năm 2017 Tải xuống
9 985/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc đổi tên, sáp nhập thành lập thôn, tổ dân phố tại các xã, thị trấn thuộc huyện hậu lộc Tải xuống
10 3112/BC-SVHTTDL Kết quả thực hiện khắc phục hạn chế, tồn tại trong xây dựng các công trình văn hóa, giải trí cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Tải xuống
11 4957/BC-STC Tình hình rà soát, kiểm tra, đôn đốc thu nộp tiền sử dụng đất các dự án còn nợ đọng tienf sử dụng đất Tải xuống
12 1149/BC-SCT Kết quả thực hiện kết luận của Chủ tịchHĐND tỉnh tại phiên họp chất vấn, kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVII Tải xuống
13 2598/SYT-VP Báo cáo kết quả thực hiện kết luận phiên chất vấn và trả lời chất ván tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Tải xuống
14 2377/SGDĐT-TCCB Báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh về phiên chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh - Khóa XVII Tải xuống
15 153/ĐĐBQH-BC Tổng hợp kêt quả giải qyết và trả lời của các Bộ, ngành Trung ương về những kiến nghị của cử tri Thanh Hóa gửi đến kỳ hop thứ ba, Quốc hội khóa XIV Tải xuống
16 294/BC-UBND Kết quả thực hiện kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh về phiên chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVII Tải xuống
17 1292/UBND-VP Báo cáo thực hiện kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh về phiên chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Khóa XVII Tải xuống
18 1483/UBND-VP Kết quả thực hiện kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh về phiên chất vấn à xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Khóa XVII Tải xuống
19 244/BC-UBND Báo cáo các dự án giao thông còn khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng Tải xuống
20 167/BC-UBND Kết quả thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh khóa XVII kỳ họp thứ 3 và các văn bản của Thường trực HĐND tỉnh xử lý các vấn đề phát sinh sau kỳ họp thứ 3 (Tài liệu báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 4, khóa XVII) Tải xuống
21 2799/SGDĐT-TCCB Báo cáo kết quả thực hiện kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh - Khóa XVII Tải xuống
22 937/BC-HĐND Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Tải xuống
23 938/BC-HĐND Báo cáo kết quả giám sát "Việc tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn miền núi từ năm 2015-2016" Tải xuống
24 948/BC-HĐND Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII Tải xuống
25 6330/STNMT-VP Báo cáo kết quả thực hiện kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Tải xuống
26 174/BC-UBND Báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017 Tải xuống
27 1282/BC-SCT Báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên chất vấn, kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVII Tải xuống
28 161/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính năm 2017 - Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 Tải xuống
29 3415/SNN&PTNT Báo cáo kết quả thực hiện kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Tải xuống
30 976/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018 Tải xuống
31 949/BC-HĐND Báo cáo Kết quả giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền của UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Tải xuống
32 980/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2016 tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
33 959/BC-HĐND Báo cáo hoạt động của Ban Văn hóa - xã hội năm 2017, Chương trình công tác năm 2018 Tải xuống
34 968/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 Tải xuống
35 196/BC-STNMT Báo cáo công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, tập kết, kinh doanh cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
36 2772/SYT-VP V/v trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII Tải xuống
37 956/BC-HĐND Kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Tải xuống
38 187/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt Đề án "sắp xếp các trường trung học phổ thông công lập hiện có tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025" Tải xuống
39 958/BC-HĐND Báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại Tải xuống
40 984/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 (lĩnh vực pháp chế); Báo cáo công tác năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Cục thi hành án dân sự tỉnh Tải xuống
41 748/BDT-VP Về việc trả lời chất vấn trực tiếp tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVII Tải xuống
42 173/BC-UBND Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 Tải xuống
43 967/TTr-HĐND Tờ trình về việc đề nghị thông qua Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018 Tải xuống
44 970/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch đê điều các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (hợp phần sông Yên, sông Bạng) Tải xuống
45 996/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc sáp nhập để thành lập thông, tại các xã thuộc huyện Yên Định Tải xuống
46 972/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về Quy hoạch phòng, chống lũ các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (hợp phần sông Yên, sông Bạng) Tải xuống
47 973/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về Quy hoạch phòng, chống lũ các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (hợp phần sông Mã) Tải xuống
48 974/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết thông qua Quy hoạch thủy lợi chi tiết vùng Bắc sông Mã, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 Tải xuống
49 971/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về Quy hoạch đê điều các tuyến sống có đê trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (hợp phần sông Mã) Tải xuống
50 991/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố tại các xã, thị trấn thuộc chuyện Quảng Xương Tải xuống
51 969/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 Tải xuống
52 992/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố tại các xã, thị trấn thuộc huyện Hoằng Hóa Tải xuống
53 988/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc sáp nhập để thành lập thôn thuộc xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân Tải xuống
54 965/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
55 990/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc đổi tên, sáp nhập để thành lập thôn tại các xã thuộc huyện Hà Trung Tải xuống
56 994/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc đặt tên 14 tuyến đường và 01 công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Quốc Xương, huyện Quảng Xương Tải xuống
57 177/TTr-UBND Tờ trình về việc chấp thuận Danh mục dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018 Tải xuống
58 964/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về Chính sách khuyến khích phát triển khoa học và công nghệ trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa năm 2020 Tải xuống
59 975/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
60 962/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc Ban hành cơ chế, chính sách xã hội hóa giáo dục mầm non tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 Tải xuống
61 982/BC-HĐND Báo cáo hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 Tải xuống
62 983/BC-HĐND Báo cáo kết quả giám sát tình hình sử dụng đất để thực hiện các dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận trong 3 năm 2014 - 2016 Tải xuống
63 202/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị ban hành "Chính sách xã hội hóa giáo dục mầm non tinh Thanh Hóa đến năm 2030" Tải xuống
64 993/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc đặt tên 16 tuyến đường và 01 công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc Tải xuống
65 961/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc ban hành Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
66 182/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị thông qua Quy hoạch đê điều các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 (hợp phần sông Mã) Tải xuống
67 181/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt Quy hoạch phòng chống lũ các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 (hợp phần sông Mã) Tải xuống
68 184/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt Quy hoạch phòng chống lũ các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Thanh hóa đên năm 2025 và định hướng đến năm 2030 (Hợp phần sông Yên, sông Bạng) Tải xuống
69 185/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị thông qua Quy hoạch đê điều các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 (Hợp phần sông Yên, sông Bạng) Tải xuống
70 193/Ttr-UBND Tờ trình về việc đặt tên 14 tuyến đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn Tải xuống
71 997/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của UBND tỉnh (lĩnh vực miền núi dân tộc) Tải xuống
72 987/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự Nghị quyết về việc đề nghị thành lập thị trấn Quảng Lợi, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
73 194/TTr-UBND Tờ trình về việc đặt tên 16 tuyến đường và 01 công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc Tải xuống
74 180/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị ban hành Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
75 190/Ttr-UBND Tờ trình về việc thông qua đề nghị thành lập thị trấn Quảng Lợi thuộc huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
76 183/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị thông qua Quy hoạch thủy lợi chi tiết vùng Bắc sông Mã, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 Tải xuống
77 200/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị bổ sung tỷ lệ phần trăm *%9 phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 của tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
78 201/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa năm 2016 Tải xuống
79 208/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn Kế hoạch đầu tư công năm 2018 Tải xuống
80 186/TTr-UBND Tờ trình về chính sách khuyến khích phát triển khoa học và công nghệ trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa năm 2020 Tải xuống
81 977/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2018 Tải xuống
82 989/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị công nhận thị trấn Lam Sơn, thị trấn Sao Vàng và khu vực dự kiến mở rộng, huyện Thọ Xuân đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV Tải xuống
83 986/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc đặt tên 14 tuyến đường và 01 công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn Tải xuống
84 963/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án "Sắp xếp các Trường trung học phổ thông công lập hiện có tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025" Tải xuống
85 960/BC-HĐND Báo cáo giám sát công tác quản lý, sử dụng quỹ khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/01/2015 đế nay Tải xuống
86 998/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về tình hình Văn hóa - Xã hội năm 2017; nhiệm vụ và giải pháp nám 2018 Tải xuống
87 866/BC-CTHADS Báo cáo kết quả công tác thi hành dân sự, hành chính năm 2017 Phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018 Tải xuống
88 189/TTr-UBND Tờ trình về việc thông qua đề nghị công nhận thị trấn Lam Sơn, thị trấn Sao Vàng và khu vực dự kiến mở rộng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV Tải xuống
89 191/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị ban hành Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
90 981/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2015 tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
91 979/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về phương án phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2018 Tải xuống
92 204/Ttr-UBND Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn về điều chỉnh Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2015 tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
93 205/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2018, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
94 206/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn phương án phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2018, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
95 995/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố tại các xã, thị trấn thuộc huyện Cẩm Thủy Tải xuống
96 177/BC-UBND Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp Thứ ba, HĐND tỉnh Khóa XVII Tải xuống
97 172/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh KHóa XVII Tải xuống
98 203/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị quyết nghị đổi tên, sáp nhập để thành lập thôn của các xã thuộc huyện Hà Trung Tải xuống
99 195/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị quyết nghị sáp nhập để thành lập thôn thuộc xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân Tải xuống
100 196/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị quyets nghị sáp nhập để thành lập thôn của các xã thuộc huyện Yên Định Tải xuống
1 2
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Cơ quan thường trực: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa.
Trưởng Ban biên tập: Trần Mạnh Long - Chánh Văn phòng;
Địa chỉ: phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa.
Điện thoại: (0237) 3.852.255; Fax: (0237) 3.750.660; Email: hdnd@thanhhoa.gov.vn
® Bản quyền thuộc về Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Khi phát hành thông tin từ Cổng TTĐT  HĐND tỉnh đề nghị ghi rõ nguồn: "dbndthanhhoa.gov.vn".