Đăng nhập
KỲ HỌP THỨ 15 HĐND TỈNH KHÓA XVII
(Từ ngày 26/04/2021 đến ngày 26/04/2021)Tổng số tài liệu: 43

TT Số hiệu Trích yếu Tệp đính kèm
1 DK Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải xuống
2 190/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020 Tải xuống
3 195/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc ban hành chính sách xã hội hóa giáo dục mầm non tỉnh Thanh Hóa đến năm 2033 Tải xuống
4 173/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cây gai xanh nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2023 Tải xuống
5 153/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc giao kế hoạch chi tiết vốn đối ứng từ nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách năm 2021 bố trí cho các dự án sử dụng vốn ODA (Đợt 2) Tải xuống
6 134/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị chủ trương đầu tư dự án cầu Khe Chon và đường hai đầu cầu, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân Tải xuống
7 141/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo làng học sinh Trường THPT Mường Lát, huyện Mường Lát Tải xuống
8 135/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi khoản 1 Điều 1 NQ số 63.NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh về phương án phân kỳ bố trí vốn cho dự án phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 Đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) Tải xuống
9 197/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về dự kiến lần 1 kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 do tỉnh Thanh Hóa quản lý Tải xuống
10 198/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc của Thành ủy, HĐND, UBND và các khối đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thành phố Sầm Sơn Tải xuống
11 199/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung điểm 7.1, khoản 7, Điều 1 Nghị quyết số 328/NQ-HĐND ngày 21/9/2020 của HĐND tỉnh về việc thông qua dự án Điều chỉnh, bổ sung các Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đã phê duyệt trước ngày 01/01/2019 (bổ sung lần 2) Tải xuống
12 200/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường Vạn Thiện đi Bến En Tải xuống
13 192/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc chấp thuận danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021 Tải xuống
14 194/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu ngân sách các cấp đối với 10 phường mới được thành lập thuộc thành phố Thanh Hóa (trước đây là các xã) Tải xuống
15 196/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Bảo tồn, tôn tạo di tích khu căn cứ khởi nghĩa Ba Đình (hạng mục: Đền thờ các thủ lĩnh và nghĩa quân Ba Đình) huyện Nga Sơn Tải xuống
16 118/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị thông qua danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025 Tải xuống
17 116/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết Về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án xáy dựng đường dây tải điện 35KV và 02 trạm biến áp từ bản Giồi xã Thiên Phủ cấp điện cho Trạm Kiểm lâm bản Bâu và Nhân dân 2 bản: bản Bâu, bản Nót thuộc Khu bảo tồn các loài hạt trần quý hiếm Nam Động. huyện Quan Hóa Tải xuống
18 147/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2021 của các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh Tải xuống
19 175/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH và Văn phòng HĐND tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
20 117/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định giao cho UBND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm C đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2014 Tải xuống
21 132/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc thông qua đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp số 6, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
22 160/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thao Nghị quyết về việc quy định một số mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
23 47/TTr-UBND Tờ trình về chủ trương đầu tư dự án đường Vạn Thiện đi Bến En Tải xuống
24 19/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, cải tạo làng học sinh Trường THPT Mường Lát, huyện Mường Lát Tải xuống
25 42/TTr-UBND Tờ trình Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc của Thành ủy, HĐND, UBND và các khối đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thành phố Sầm Sơn Tải xuống
26 23/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2021 của các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh Tải xuống
27 11/TTr-UBND Tờ trình về việc thông qua danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa giai đoạn 2021 – 2025 Tải xuống
28 09/TTr-UBND Tờ trình Về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án xáy dựng đường dây tải điện 35KV và 02 trạm biến áp từ bản Giồi xã Thiên Phủ cấp điện cho Trạm Kiểm lâm bản Bâu và Nhân dân 2 bản: bản Bâu, bản Nót thuộc Khu bảo tồn các loài hạt trần quý hiếm Nam Động. huyện Quan Hóa Tải xuống
29 168/TTr-VP Tờ trình về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH và Văn phòng HĐND tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
30 48/TTr-UBND Tờ trình đề nghị bổ sung điểm 7.1, khoản 7, Điều 1 Nghị quyết số 328/NQ-HĐND ngày 21/9/2020 của HĐND tỉnh về việc thông qua dự án Điều chỉnh, bổ sung các Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đã phê duyệt trước ngày 01/01/2019 (bổ sung lần 2) Tải xuống
31 49/TTr-UBND Tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc của Thành ủy, HĐND, UBND và các khối đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thành phố Sầm Sơn Tải xuống
32 44/TTr-UBND Tờ trình đề nghị chấp thuận danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021 Tải xuống
33 17/TTr-UBND Tờ trình về việc quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp số 6, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
34 41/TTr-UBND Tờ trình về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020 Tải xuống
35 20/TTr-UBND Tờ trình về việc sửa đổi khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh về phương án phân kỳ bố trí vốn cho dự án phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT) Tải xuống
36 46/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nhị cho ý kiến về dự kiến lần 1 kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 do tỉnh Thanh Hóa quản lý Tải xuống
37 14/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị giao cho UBND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm C đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2014 Tải xuống
38 27/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị giao kế hoạch chi tiết vốn đối ứng từ nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh năm 2021 bố trí cho các dự án sử dụng vốn ODA (đợt 2) Tải xuống
39 39/TTr-UBND Tờ trình về việc quyết định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu ngân sách các cấp đối với 10 phường mới được thành lập thuộc thành phố Thanh Hóa (trước đây là các xã) Tải xuống
40 30/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị ban hành quy định một số mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
41 29/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị ban hành “Chính sách xã hội hóa giáo dục mầm non tỉnh Thanh Hóa đến năm 2033” Tải xuống
42 35/TTr-UBND Tờ trình về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cây gai xanh nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2023 Tải xuống
43 45/TTr-UBND Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Bảo tồn, tôn tạo di tích Khu căn cứ khởi nghĩa Ba Đình (hạng mục đền thờ các thủ lĩnh và nghĩa quân Ba Đình), huyện Nga Sơn Tải xuống
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Cơ quan thường trực: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa.
Trưởng Ban biên tập: Trần Mạnh Long - Chánh Văn phòng;
Địa chỉ: phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa.
Điện thoại: (0237) 3.852.255; Fax: (0237) 3.750.660; Email: hdnd@thanhhoa.gov.vn
® Bản quyền thuộc về Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Khi phát hành thông tin từ Cổng TTĐT  HĐND tỉnh đề nghị ghi rõ nguồn: "dbndthanhhoa.gov.vn".