Đăng nhập
KỲ HỌP THỨ 11 HĐND TỈNH KHÓA XVII
(Từ ngày 10/12/2019 đến ngày 12/12/2019)Tổng số tài liệu: 75

TT Số hiệu Trích yếu Tệp đính kèm
1 DSPT Danh sách phân tổ thảo luận Tải xuống
2 224/TTr-UBND Tờ trình về việc đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa Tải xuống
3 251/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị thành lập thị xã Nghi Sơn và thành lập các phường thuộc thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
4 BCTT Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 Tải xuống
5 BCUB Báo cáo nhiệm vụ thu NSNN - chi NSĐP năm 2020 Tải xuống
6 241/TTr-UBND Tờ trình sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 1 NQ số 126/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 02/7/2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành cơ chế hỗ trợ xây dựng huyện nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 Tải xuống
7 234/TTr-UBND Tờ trình về việc giao kế hoạch chi tiết nguồn vốn ngân sách Trung ương cho các dự án của Chương trình 30a (tiểu dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo) thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019 (đợt 3), tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
8 200/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019; Kế hoạch đầu tư công năm 2020 Tải xuống
9 248/TTr-UBND Tờ trình Đề nghị bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh năm 2019 cho các dựa án Tải xuống
10 226/TTr-UBND Tờ trình Về việc thống nhất phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch năm 2020 cho các dự án dự kiến sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2-2- và khoản 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia Tải xuống
11 247/TTr-UBND Tờ trình Về việc đề nghị phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2020 Tải xuống
12 12/TB-MTTQ Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân Tải xuống
13 531/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Bảng giá các loại đất thời kỳ 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
14 518/BC-HĐND Bảo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 Tải xuống
15 DT/BC-HĐND [Dự thảo] Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 Tải xuống
16 245/TTr-UBND Tờ trình về việc giao biên chế công chức hành chính; phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theo Nghị đinh số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ, năm 2020 của tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
17 205/BC-UBND Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019, kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020 Tải xuống
18 514/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về chính sách hỗ trợ hoạt động và thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, hướng tới thành lập Trường Đại học Y Thanh Hóa Tải xuống
19 515/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình Văn hóa - Xã hội năm 2019; nhiệm vụ và giải pháp năm 2020 Tải xuống
20 243/TTr-UBND Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án trụ sở hợp khối Sở Nội vụ - Sở Ngoại vụ - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
21 208/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII về thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cáchm ạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Tải xuống
22 526/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 1 NQ số 126/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 02/7/2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành cơ chế hỗ trợ xây dựng huyện nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 Tải xuống
23 530/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc ban hành chính sách hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020 - 2025 Tải xuống
24 711/BC-STP Báo cáo tình hình công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới Tải xuống
25 249/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị ban hành chính sách hỗ trợ xử lý chát thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020-2025 Tải xuống
26 246/TTr-UBND Tờ trình về việc sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về chính sách hỗ trợ hoạt động và thu hút, đào tạo, cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu Trường Đại hocj Y Hà Nội tại Thanh Hóa, hướng tới thành lập Trường Đại học Y Thanh Hóa Tải xuống
27 239/TTr-UBND Về việc đề nghị ban hành chế độ hỗ trợ phụ cấp thu hút đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
28 505/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị thành lập thị xã Nghi Sơn và thành lập các phường thuộc thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
29 510/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra báo cáo UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, chính sách dân tộc và miền núi năm 2019. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 Tải xuống
30 508/BC-HĐND Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Tải xuống
31 230/TTr-UBND Tờ trình về việc giao kế hoạch nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 thực hiện dự án Nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020 Tải xuống
32 503/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc ban hành chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách, chủ tịch hội đặc thù ở cấp xã, sắp xếp theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ; chính sách hỗ trợ đối với công chức là Trưởng Công an xã, thị trấn và người hoạt động không chuyên trách là Phó trưởng công an xã, thị trấn dôi dư do bố trí Công an chính quy về xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
33 504/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chế độ hỗ trợ phụ cấp thu hút đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
34 509/BC-HĐND Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú theo Thông tư liên tịch số 109/2019/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh, năm 2016 - 2017 và 2017 - 2018 Tải xuống
35 512/BC-HĐND Báo cáo hoạt động của ban Văn hóa - xã hội năm 2019; Chương trình công tác năm 2020 Tải xuống
36 500/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Tải xuống
37 513/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa Tải xuống
38 242/TTr-UBND Tờ trình về việc ban hành chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách, chủ tịch hội đặc thù ở cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do bố trí, sắp xếp theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ Tải xuống
39 244/TTr-UBND Tờ trình về chức danh, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; chức danh, số lượng, mức thù lao đối với chủ tịch các hội đặc thù ở cấp xã; chức danh, số lượng, mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
40 202/BC-UBND Tỉnh hình tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ trọng thời gian tới Tải xuống
41 223/TTr-UBND Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa Tải xuống
42 252/TTr-UBND Tờ trình về việc phê chuẩn kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2020 Tải xuống
43 3479/BC-SYT Báo cáo nội dung chất vấn trực tiếp tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII Tải xuống
44 198/BC-UBND Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 Tải xuống
45 201/BC-UBND Báo cáo kiểm điểm công tác điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh năm 2019; trọng tâm công tác chỉ đạo điều hành năm 2020 Tải xuống
46 206/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện kết luận của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Khóa XVII Tải xuống
47 191/BC-UBND Báo cáo ekets quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII Tải xuống
48 529/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2020 Tải xuống
49 501/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về biên chế công chức hành chính; Phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, năm 2020 của tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
50 506/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa Tải xuống
51 485/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc thống nhất phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch năm 2020 cho các dự án dự kiến sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 và khoản 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia Tải xuống
52 492/TTr-HĐND Tờ trình về việc đề nghị thông qua Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020 Tải xuống
53 474/BC-HĐND Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII Tải xuống
54 502/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chức danh, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; chức danh, số lượng, mức thù lao đối với chủ tịch các hội đặc thù ở cấp xã; chức danh, số lượng, mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
55 240/TTr-UBND Tờ trình đề nghị thông qua Bảng giá các loại đất thời kỳ 2020 - 2024 Tải xuống
56 527/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tự dự án trụ sở hợp khối Sở Nội vụ - Sở Ngoại vụ - Sở KH và CN tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
57 528/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh năm 2019 cho các dự án Tải xuống
58 1398/SKHCN-TCKH Báo cáo về việc báo cáo kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế của ngành KH&CN trong báo cáo trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII Tải xuống
59 236/TTr-UBND Tờ trình về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2020 - 2024 Tải xuống
60 1134/BC-CTHADS Báo cáo kết quả công tác thi hành dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2019, Phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020 Tải xuống
61 231/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 của tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
62 237/TTr-UBND Tờ trình về việc chấp thuận Danh mục dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất tròng lúa, đất rừng phòng hộ và Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ, rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2020 Tải xuống
63 229/TTr-UBND Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án trang thiết bị máy chủ, thiết bị mạng để xây dựng Trung tâm dữ liệu và điều hành an toàn, an ninh mạng tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
64 516/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 (lĩnh vực pháp chế); Báo cáo công tác năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh Tải xuống
65 517/BC-HĐND Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính, trọng tâm là giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
66 227/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2018 Tải xuống
67 483/SNN&PTNT-KHTC Báo cáo trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII Tải xuống
68 520/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về dự án thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2020, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
69 1133/SCT-QLĐN Báo cáo trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII Tải xuống
70 7697/SNTMT-BVMT Báo cáo về việc trả lời chất vấn trực tiếp tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII Tải xuống
71 499/BC-HĐND Báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác phòng, chống tội phạm Tải xuống
72 507/BC-HĐND Báo cáo giám sát chuyên đề việc quản lý, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách và nguồn tăng thu tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, giai đoạn 2016-2018 Tải xuống
73 6974/BC-TATH Báo cáo công tác xét xử, thi hành án hình sự năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 Tải xuống
74 331/NC-VKS-VP Báo cáo tình hình tội phạm và kết quả công tác kiểm sát năm 2019 Tải xuống
75 511/BC-HĐND Báo cáo kết quả giám sát công tác quản lý Nhà nước và tổ chức hoạt động trong thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay Tải xuống
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Cơ quan thường trực: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa.
Trưởng Ban biên tập: Trần Mạnh Long - Chánh Văn phòng;
Địa chỉ: phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa.
Điện thoại: (0237) 3.852.255; Fax: (0237) 3.750.660; Email: hdnd@thanhhoa.gov.vn
® Bản quyền thuộc về Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Khi phát hành thông tin từ Cổng TTĐT  HĐND tỉnh đề nghị ghi rõ nguồn: "dbndthanhhoa.gov.vn".