Đăng nhập
KỲ HỌP THỨ 6 HĐND TỈNH KHÓA XVII
(Từ ngày 09/07/2018 đến ngày 11/07/2018)Tổng số tài liệu: 54

TT Số hiệu Trích yếu Tệp đính kèm
1 DK_ND Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Khóa XVII Tải xuống
2 D_K Dự kiến Danh sách tổ thảo luận (Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Khóa XVII) Tải xuống
3 BC_TT Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 Tải xuống
4 385/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về Ngày kỷ niệm Danh xưng Thanh Hóa Tải xuống
5 400/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018-2020 Tải xuống
6 388/BC-HĐND Báo cáo Kết quả giám sát công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm và các dự án tại khu Kinh tế - nghi sơn Tải xuống
7 395/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
8 390/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi cho hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
9 378/BC-HĐND Báo cáo kết quả giám sat việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Tải xuống
10 DT_BC-HĐND Dự thảo Báo cáo Hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm Tải xuống
11 625/SKHCN-QLCN Báo cáo về việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVII Tải xuống
12 BC_DT Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện dự toán năm 2018 Tải xuống
13 100/BC-UBND Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp Thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVII Tải xuống
14 72/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 Tải xuống
15 93/BC-UBND Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 Tải xuống
16 398/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 (lĩnh vực pháp chế); Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2018 của VIện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh Tải xuống
17 391/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 Tải xuống
18 396/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 Tải xuống
19 389/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc đổi tên; chuyển thôn thành khu phố; sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới tại xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
20 399/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về giao biên chế công chức hành chính; phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ năm 2018 của tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
21 392/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
22 99/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVII Tải xuống
23 102/BC-UBND Báo cáo tình hình tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 Tải xuống
24 154/SYT-VP Báo cáo kết quả thực hiện kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Tải xuống
25 383/BC-HĐND Báo cáo hoạt động của Ban Văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm và Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2018 Tải xuống
26 73/TB-MTTH Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân tại kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa XVII Tải xuống
27 397/BC-HĐND Báo cáo Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Tải xuống
28 394/BC-HĐND Báo cáo Hoạt động của Ban Kinh tế - ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 Tải xuống
29 7899/UBND-THKH Báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XVII kỳ Thứ 4 và các văn bản của Thường trực HĐND tỉnh xử lý các vấn đề phát sinh sau kỳ họp Thứ 4 Tải xuống
30 387/HĐND-DT Báo cáo Kết quả giams át việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135, Chương trình 30a và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở 11 huyện miền núi, giai đoạn 2015-2017 Tải xuống
31 367/BC-HĐND Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVII Tải xuống
32 384/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình Văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 Tải xuống
33 94/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 Tải xuống
34 393/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức chi hỗ trợ đối với UB MTTQ xã, phường, thị trấn và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
35 381/BC-HĐND Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Tải xuống
36 163/BC-VKS-VP Báo cáo Tình hình tội phạm và công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2018 Tải xuống
37 45/TTr-UBND Tờ trình về Ngày kỷ niệm Danh xưng Thanh Hóa Tải xuống
38 71/TTr-UBND Tờ trình về việc quyết đinh biên chế công chức hành chính; phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ năm 2018 của tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
39 66/TTr-UBND Tờ trình về việc đổi tên; chuyển thôn thành khu phố; sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố tại xã, phương, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
40 59/TTr-UBND Tờ trình về việc quy định nội dung chi, mức chi cho hoạt động giám sát và phản biện xã hội của UB MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
41 63/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị Quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018-2020 Tải xuống
42 60/TTr-UBND Tờ trinh về việc quy định mức chi hỗ trợ đối với UB MTTQ xã, phường, thị trấn và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
43 70/TTr-UBND Tờ trình về việc thông qua Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 Tải xuống
44 61/TTr-UBND Tờ trình về việc Quy định thời gian phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
45 57/TTr-UBND Tờ trình về việc phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vj trực thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tải xuống
46 3932/STNMT-TNKS Báo cáo kết quả thực hiện kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVII Tải xuống
47 386/BC-HĐND Báo cáo Kết quả giám sát công tác quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay Tải xuống
48 2317/BC-TA Báo cáo Công tác xét xử, thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 Tải xuống
49 123/BC-SNN&PTNT Báo cáo trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Khóa XVII Tải xuống
50 588/SCT-BC Báo cáo Công tác quy hoạch, đầu tư và đời sống, sản xuất của nhân dân khi triển khai xây dựng các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
51 382/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách dân tộc ở khu vực miền núi 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 Tải xuống
52 113/BDT-CSTT Báo cáo kết quả thực hiện kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII Tải xuống
53 442/BC-CTHADS Báo cáo Kết quả công tác thi hành dân sự, hành chính 06 tháng đầu năm 2018 Phương hướng nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2018 Tải xuống
54 1909/SVHTTDL-QHPTTNDL Báo cáo về việc chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn trực tiếp tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVII Tải xuống
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Cơ quan thường trực: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa.
Trưởng Ban biên tập: Trần Mạnh Long - Chánh Văn phòng;
Địa chỉ: phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa.
Điện thoại: (0237) 3.852.255; Fax: (0237) 3.750.660; Email: hdnd@thanhhoa.gov.vn
® Bản quyền thuộc về Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Khi phát hành thông tin từ Cổng TTĐT  HĐND tỉnh đề nghị ghi rõ nguồn: "dbndthanhhoa.gov.vn".