Đăng nhập
KỲ HỌP THỨ 11 HĐND TỈNH KHÓA XVIII
(Từ ngày 09/12/2022 đến ngày 11/12/2022)Tổng số tài liệu: 27

TT Số hiệu Trích yếu Tệp đính kèm
1 DK Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVIII Tải xuống
2 DT Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 Tải xuống
3 677/BC-VHXH Kết quả hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 Tải xuống
4 682/BC-DT Báo cáo Tình hình hoạt động năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Tải xuống
5 711/BC-KTNS Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 (KTNS) Tải xuống
6 680/BC-HĐND Báo cáo kết quả giám sát việc tổ chức và hoạt động của hệ thống y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Tải xuống
7 DT Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV Tải xuống
8 231/BC-UBND Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023 Tải xuống
9 237/BC-UBND Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII Tải xuống
10 217/BC-UBND Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022 Tải xuống
11 724/BC-KTNS Báo cáo Kết quả giám sát công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2022 Tải xuống
12 710/BC-VHXH Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện cơ chế, chính sách đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2022 Tải xuống
13 216/BC-UBND Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện phòng, chống tham nhũng năm 2022 Tải xuống
14 721/BC-PC Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 Tải xuống
15 152/TB-MTTQ Thông báo công tác Mặt trân tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị cảu cử tri và Nhân dân Tải xuống
16 720/BC-DT Báo cáo kết quả giám sát việc xây dựng nông thôn mới ở các thôn, bản thuộc các huyện, xã miền núi, giai đoạn 2018 - 2021 Tải xuống
17 686/BC-PC Báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Tải xuống
18 232/BC-UBND Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Tải xuống
19 207/BC-UBND Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết số 294/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII. Tải xuống
20 215/TTr-UBND Về việc đề nghị phê chuẩn Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
21 8579/BC-TA Báo cáo Công tác xét xử, thi hành án hình sự năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 Tải xuống
22 213/TTr-UBND Về việc đề nghị quyết định Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023 tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
23 899/BC-VKS-VP Báo cáo Tình hình tội phạm và công tác kiểm sát năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 Tải xuống
24 185/TTr-UBND Về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa năm 2021 Tải xuống
25 1036/BC-CTHADS Báo cáo Kết quả công tác thi hành dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022. Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 Tải xuống
26 218/TTr-UBND Về việc đề nghị phê chuẩn Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2023, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
27 219/TTr-UBND Về việc đề nghị phê chuẩn phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2023, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Cơ quan thường trực: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa.
Trưởng Ban biên tập: Trần Mạnh Long - Chánh Văn phòng;
Địa chỉ: phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa.
Điện thoại: (0237) 3.852.255; Fax: (0237) 3.750.660; Email: hdnd@thanhhoa.gov.vn
® Bản quyền thuộc về Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Khi phát hành thông tin từ Cổng TTĐT  HĐND tỉnh đề nghị ghi rõ nguồn: "dbndthanhhoa.gov.vn".