Đăng nhập
KỲ HỌP THỨ 17 HĐND TỈNH KHÓA XVIII
(Từ ngày 05/12/2023 đến ngày 10/12/2023)Tổng số tài liệu: 16

TT Số hiệu Trích yếu Tệp đính kèm
1 CHUONGTRINH DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 17, HĐND TỈNH KHÓA XVIII Tải xuống
2 BC Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 Tải xuống
3 216/BC-UBND Báo cáo Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp thứ 7, 11 và 14, HĐND tỉnh khóa XVIII Tải xuống
4 264/BC-UBND Báo cáo Kết quả tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023 Tải xuống
5 213/TB-MTTQ-UB Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến,kiến nghị của cử tri và Nhân dân Tải xuống
6 276/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024 Tải xuống
7 274/BC-UBND Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 Tải xuống
8 267/BC-UBND BÁO CÁO Kết quả thực hiện phòng, chống tham nhũng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 Tải xuống
9 979/BC-MTTQ-UB Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Quyết định số 2543-QĐ/TU ngày 17/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định về người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối thoại với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân Tải xuống
10 884/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 Tải xuống
11 1004/BC-VKS-VP Báo cáo Tình hình tội phạm và công tác kiểm sát năm 2023 , phương hướng nhiệm vụ năm 2024 Tải xuống
12 893/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của Ban KInh tế - Ngân sách HĐND tỉnh năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 Tải xuống
13 849/BC-HĐND Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Tải xuống
14 8354/BC-TA Báo cáo công tác xét xử, thi hành án hình sự năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 Tải xuống
15 863/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh năm 2023; nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 Tải xuống
16 1401/BC-CTHADS Báo cáo kết quả thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 Tải xuống
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Cơ quan thường trực: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa.
Trưởng Ban biên tập: Trần Mạnh Long - Chánh Văn phòng;
Địa chỉ: phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa.
Điện thoại: (0237) 3.852.255; Fax: (0237) 3.750.660; Email: hdnd@thanhhoa.gov.vn
® Bản quyền thuộc về Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Khi phát hành thông tin từ Cổng TTĐT  HĐND tỉnh đề nghị ghi rõ nguồn: "dbndthanhhoa.gov.vn".