Đăng nhập
KỲ HỌP THỨ 3 HĐND TỈNH KHÓA XVII
(Từ ngày 10/07/2017 đến ngày 21/07/2017)Tổng số tài liệu: 97

TT Số hiệu Trích yếu Tệp đính kèm
1 DM_TL_K3 Danh mục tài liệu kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Khóa XVII Tải xuống
2 DUKIEN_K3 Dự kiến Nội dung, chương trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Khóa XVII Tải xuống
3 DS_PHAN_TO Danh sách phân tổ thảo luận tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVII Tải xuống
4 BCTTKTXH Báo cáo tóm tắt Tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017 Tải xuống
5 85/BC-UBND Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 Tải xuống
6 47/TB-MTTH Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân tại kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa XVII Tải xuống
7 92/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XVII Tải xuống
8 BCKQTHYK Báo cáo Kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVII Tải xuống
9 496/BC-HĐND Báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức hành chính, sự nghiệp và hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh Tải xuống
10 475/BC-HĐND Báo cáo kết quả giám sát tình hình nợ thuế và nợ tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đến ngày 30/6/2017 Tải xuống
11 479/BC-HĐND Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi vừa và nhỏ trên địa bàn miền núi, giai đoạn 2010-2016 Tải xuống
12 84/TTr-UBND Tờ trình về việc Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
13 73/TTr-UBND Tờ trình đề nghị ban hành Quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công các cấp trên địa bàn tỉnh Tải xuống
14 100/TTr-UBND Tờ trình ban hành chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới Tải xuống
15 60/TTr-UBND Tờ trình về việc đổi tên Nghĩ trang liệt sĩ Bá Thước thành Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm (Bá Thước - Thanh Hóa) Tải xuống
16 88/TTr-UBND Tờ trình về việc thành lập thôn Thanh Niên thuộc xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
17 104/TTr-UBND Tờ trình về việc sáp nhập để thành lập thôn mới thuộc xã Quảng Định, huyện Quảng Xương Tải xuống
18 102/TTr-UBND Tờ trình về việc đổi tên, sáp nhập để thành lập thôn mới thuộc các xã Yên Thọ, Yên Ninh, Định Bình, huyện Yên Định Tải xuống
19 103/TTr-UBND Tờ trình về việc đổi tên, sáp nhập để thành lập thôn mới thuộc xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa Tải xuống
20 69/TTr-UBND Tờ trình đề nghị thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác mỏ đất sét làm gạch ngói nung tuynel tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 Tải xuống
21 70/TTr-UBND Tờ trình về việc thông qua Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2025 Tải xuống
22 96/TTr-UBND Tờ trình về việc trình xin ý kiến về "Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Tải xuống
23 95/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị thông qua dự án Quy hoạch thủy lợi chi tiết vùng Nam sông Chu, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 Tải xuống
24 93/Ttr-UBND Tờ trình về việc đề nghị thông qua dự án Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Tải xuống
25 105/TTr-UBND Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh về quy định ban hành mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh Tải xuống
26 101/TTr-UBND Tờ trình về việc bãi bỏ Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 17/12/2011 của HĐND tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 3 về mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi áp dụng trên địa bàn tỉnh Tải xuống
27 80/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
28 83/TTr-UBND Tờ trình về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
29 97/TTr-UBND Tờ trình về phương án phân kỳ bố trí vốn cho dự án phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn theo hình thức hợp đồng xâu dựng - chuyển giao (BT) Tải xuống
30 79/TTr-UBND Tờ trình về việc quy định danh mục địa bàn (thôn, bản) và khoảng cách học sinh không thể đến trường và trở về trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phố thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ Tải xuống
31 90/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị ban hành cơ chế, chính sách thu hút bác sĩ về làm việc tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2020 Tải xuống
32 51/TTr-UBND Tờ trình về việc ban hành Chương trình An toàn, vệ sinh la động tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 Tải xuống
33 99/TTr-UBND Tờ trình về việc lấy năm 1029 là năm xuất hiện danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương Tải xuống
34 67/TTr-UBND Tờ trình về việc ban hành quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
35 485/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Tải xuống
36 487/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công các cấp trên địa bàn tỉnh Tải xuống
37 486/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc ban hành chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố Tải xuống
38 489/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc đổi tên Nghĩa trang liệt sĩ Bá Thước thành Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm (Bá Thước - Thanh Hóa) Tải xuống
39 490/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc thành lập thôn Thanh Niên thuộc xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
40 493/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc sáp nhập để thành lập thôn mới thuộc xã Quảng Định, huyện Quảng Xương Tải xuống
41 492/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc đổi tên, sáp nhập thành lập thôn mới thuộc các xã Yên Thọ, Yên Ninh, ĐỊnh Bình, huyện Yên Định Tải xuống
42 491/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc đổi tên, sáp nhập để thành lập thôn mới thuộc xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa Tải xuống
43 468/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
44 467/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về Quy hoạch thăm dò, khai thác mỏ đất sét làm gạch nói nung tuynel tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 Tải xuống
45 470/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết thông qua Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020 Tải xuống
46 473/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Tải xuống
47 474/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về Quy hoạch thủy lợi chi tiết vùng Nam sông Chu, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 Tải xuống
48 465/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Tải xuống
49 506/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh Tải xuống
50 484/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 17/12/2011 của HĐND tỉnh khóa XVI, về mức thu phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
51 466/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
52 469/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
53 472/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về phương án phân kỳ bố trí vốn cho Dự án phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 đường giao thồng từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi khu Kinh tế Nghi Sơn theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) Tải xuống
54 500/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về Quy định danh mục địa bàn (thôn, bản) và khoảng cách học sinh không thể đến trường và trở về trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
55 502/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc Ban hành cơ chế, chinh sách thu hút bác sĩ về làm việc tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2020 Tải xuống
56 499/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về việc ban hành Chương trình An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Thanh Hóa năm 2020 Tải xuống
57 501/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về viêc lấy năm 1029 là năm xuất hiện Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương Tải xuống
58 480/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách trung ương và tỷ lê vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
59 DT/BC-HĐND Báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 Tải xuống
60 494/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Tải xuống
61 464/BC-HĐND Báo cáo hoạt động của ban kinh tế - ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 Tải xuống
62 498/BC-HĐND Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh sáu tháng đầu năm và Chương trình hoạt động sau tháng cuối năm 2017 Tải xuống
63 477/BC-HĐND Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Tải xuống
64 495/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017 của UBND tỉnh (lĩnh vực pháp chế); Báo cáo công tác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 Tải xuống
65 463/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 Tải xuống
66 497/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình Văn hóa - Xã hội sáu tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm 2017 Tải xuống
67 478/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh (lĩnh vực miền núi dân tộc) Tải xuống
68 BC_UBND_ Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện dự toán năm 2017 Tải xuống
69 83/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 Tải xuống
70 63/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 Tải xuống
71 84/BC-UBND Báo cáo Kết quả tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 6 tháng đầu năm 2017 Tải xuống
72 91/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVII Tải xuống
73 1491/BC-SGDĐT Báo cáo kết quả thực hiện kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVII về tình trạng thừa, thiếu giáo viên các trường mầm non và phổ thông công lập tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
74 2115/SGTVT-TTrS Báo cáo kết quả thực hiện kết luận phiên chất vấn và trả lời phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 2 và chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVII Tải xuống
75 325/BC-SNV Báo cáo kết quả thực hiện kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVII Tải xuống
76 2826/SKHĐT-TH Báo cáo kết quả thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVII theo yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh Tải xuống
77 3521/SXD-KTXD Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp, cam kết với đại biểu HĐND tỉnh và cử tri được nêu trong văn bản trả lời chất vấn của Sở Xây dựng tại kỳ thứ 2 Tải xuống
78 2074/BC-SLĐTBXH Báo cáo kết quả thực hiện chất vấn của HĐND tỉnh khóa XVII tại kỳ họp thứ 2 Tải xuống
79 1702/BC-SVHTTDL Báo cáo kết quả thực hiện kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVII của Sở Văn hóa, thể thao và DU lịch về việc khắc phục sai phạm trong công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi và chống xuống cấp các di tích trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ năm 2011 đến năm 2016 Tải xuống
80 1350/BC-BQLKKTNS&KCN Báo cáo kết quả thực hiện lời hứa, cam kết với đại biểu HĐND tỉnh và cử tri khi trả lời chất vấn trực tiếp tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVII Tải xuống
81 708/THH1 Báo cáo thực hiện ý kiến của đại biểu HĐND và cử tri tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVII Tải xuống
82 1867/BC-TA Báo cáo công tác xét xử, thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 Tải xuống
83 169/BC-VKS-VP Báo cáo tình hình tội phạm và công tác 6 tháng đầu năm 2017 Tải xuống
84 695/BC-BHXH Báo cáo tình hình triển khai thực hiện chính sách BHYT năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 Tải xuống
85 1951/SNN&PTNT-TT Báo cáo về việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII Tải xuống
86 2116/SGTVT-KHTC Báo cáo chuẩn bị trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVII về việc chậm tiến độ thực hiện các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh. Tải xuống
87 2746/STC-QLCS.GC Báo cáo sở tài chình về tình hình nợ động tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục trong thời gian tới Tải xuống
88 753/BC-SCT Báo cáo tình hình hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
89 1476/BC-SGDĐT Báo cáo một số nội dung trả lời tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVII Tải xuống
90 1714/BC-SVHTTDL Báo cáo thực trạng các công trình văn hóa, giải trí cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Tải xuống
91 1359/SYT-QLD Báo cáo trả lời của Sở Y tế Tải xuống
92 98/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị ủy quyền cho Thường trực HĐND tỉnh quyết định một số công việc phát sinh giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh Tải xuống
93 74/TTr-UBND Tờ trình về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
94 BC_HĐND_K3 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII Tải xuống
95 1459/BC-SGDĐT Báo cáo kết quả thực hiện kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII về tình trạng thừa, thiếu giáo viên các trường mầm non và phổ thông công lập tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
96 1895/SNN&PTNT-TT Báo cáo trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII Tải xuống
97 122/BC-STNMT Báo cáo công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, tập kết, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Cơ quan thường trực: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa.
Trưởng Ban biên tập: Trần Mạnh Long - Chánh Văn phòng;
Địa chỉ: phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa.
Điện thoại: (0237) 3.852.255; Fax: (0237) 3.750.660; Email: hdnd@thanhhoa.gov.vn
® Bản quyền thuộc về Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Khi phát hành thông tin từ Cổng TTĐT  HĐND tỉnh đề nghị ghi rõ nguồn: "dbndthanhhoa.gov.vn".