Đăng nhập
KỲ HỌP THỨ 2 HĐND TỈNH KHÓA XVII
(Từ ngày 12/12/2016 đến ngày 23/12/2016)Tổng số tài liệu: 70

TT Số hiệu Trích yếu Tệp đính kèm
1 38/TB-MTTH Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân tại kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh khóa XVII Tải xuống
2 161/TTr-UBND Tờ trình về việc ban hành Chương trình việc làm tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020 Tải xuống
3 111/BC-UBND Báo cáo Kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVII Tải xuống
4 163/TTr-UBND Tờ trình về việc bãi bỏ Nghị quyết số 52/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về Mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo trị đường bộ đối với mô tô trên địa bàn tỉnh Tải xuống
5 123/TTr-UBND Tờ trình về việc ban hành cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ người lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2021 Tải xuống
6 164/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị ban hành mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh Tải xuống
7 139/TTr-UBND Tờ trình về Chính sách hỗ trợ hoạt động và thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa hướng tới thành lập Trường Đại học Y Thanh Hóa Tải xuống
8 165/TTr-UBND Tờ trình về việc thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất Tải xuống
9 140/TTr-UBND Tờ trình về việc đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn Tải xuống
10 166/TTr-UBND Tờ trình về việc ban hành Một số chính sách khuyến khích phát triển thủ công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
11 147/TTr-UBND Tờ trình về việc Quy định mức thu và sử dụng học phí trong các cơ sở giao dục, đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020-2021 Tải xuống
12 168/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2015 tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
13 169/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị thông qua dự án Quy hoạch khu bảo tồn vùng nước nội địa sông Mã, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 Tải xuống
14 171/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020 Tải xuống
15 172/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và ổn định đến năm 2020, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
16 173/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017 Tải xuống
17 174/TTr-UBND Tờ trình Đề nghị thông qua dự án điều chỉnh, bổ sung "Quy hoạch, thăm dò, khai thác, chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" Tải xuống
18 175/TTr-UBND Tờ trình về việc thành lập phó mới Tây Sơn 4 thuộc phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa Tải xuống
19 176/TTr-UBND Tờ trình đề nghị thông qua Đề án công nhận thị trấn Ngọc Lặc và khu vực dự kiến mở rộng, huyện Ngọc Lắc đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV Tải xuống
20 177/TTr-UBND Tờ trình đề nghị thông qua Đề án đề nghị công nhận thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa là đô thị loại III Tải xuống
21 178/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị tán thành chủ trương thành lập các phường Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh thuộc thị xã Sầm Sơn và thành lập thành phố Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
22 179/TTr-UBND Tờ trình về quy định việc hỗ trợ kinh phí đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo và thưởng khi được công nhận, bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư Tải xuống
23 180/TTr-UBND Tờ trình về việc giao biên chế công chức hành chính; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017 của tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
24 398/BC-VKS-VP Báo cáo tình hình tội phạm và công tác kiểm sát năm 2016 Tải xuống
25 788/BC-HĐND Báo cáo Kết quả giám sát việc thực hiện chinhs ách di dân tái định cư các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 - 2015 Tải xuống
26 805/BC-HĐND Báo cáo Kết quả giám sát công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích trên địa bàn tỉnh từ năm 2011 đến nay Tải xuống
27 811/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 Tải xuống
28 813/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2015 tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
29 819/BC-HĐND Báo cáo kết quả giám sát việc giao vốn và tiến độ thực hiện các chương trình, dự án trong kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 Tải xuống
30 821/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyets về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017 Tải xuống
31 822/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2017 Tải xuống
32 823a/BC-HĐND Báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh đóng góp vào Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh và Dự thảo Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải xuống
33 823/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
34 824/BC-HĐND Báo cáo Đề nghị thông qua Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải xuống
35 825/TTr-HĐND Tờ trình Đề nghị thông qua Nghị quyết về ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải xuống
36 826/TTr-HĐND Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017 Tải xuống
37 828/BC-HĐND Báo cáo Kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự và dân sự trên địa bàn tỉnh Tải xuống
38 833/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về giao biên chế công chức hành chính nhà nước; tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017 của tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
39 839/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 Tải xuống
40 2367/BC-BQLKKTNS&KCN Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng sử dụng vốn ngân sách hoặc nguồn vốn có tính chất ngân sách; dự án cảu nhà đầu tư trong và ngoài nước tại Khu kinh tế Nghi Sơn Tải xuống
41 4018/BC-TATH Báo cáo Công tác xét xử, thi hành án hình sự năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 Tải xuống
42 4961/SGTVT-KHTC Báo cáo về việc chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVII Tải xuống
43 110/BC-UBND Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 Tải xuống
44 100/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính năm 2016, Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 Tải xuống
45 106/BC-UBND Báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2016 Tải xuống
46 109/BC-UBND Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 Tải xuống
47 754/BC-THADS Báo cáo kết quả công tác thi hành dân sư năm 2016; phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017 Tải xuống
48 787/BC-HĐND Báo cáo tình hình hoạt động năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Tải xuống
49 798/BC-HDND Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay; Chương trình công tác năm 2017 Tải xuống
50 799/BC-HDND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý Trường Trung học phổ thông (THPT) chuyên Lam Sơn và các trường THPT trên địa bàn tỉnh Tải xuống
51 800/BC-HDND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu và sử dụng học phí trong các cơ sở giáo dục, đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
52 801/BC-HDND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc ban hành chính sách hỗ trợ đối với học sinh năng khiếu thể dục, thể thao tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
53 802/BC-HDND Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về việc ban hành cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2021 Tải xuống
54 803/BC-HDND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc ban hành Chương trình việc làm tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020 Tải xuống
55 804/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc ban hành chính sách hỗ trợ hoạt động và thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, hướng tới thành lập trường Đại học Y Thanh Hóa Tải xuống
56 806/BC-HDND Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ khóa XVII đến nay và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 Tải xuống
57 806/BC-HDND Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và ổn định đến năm 2020, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
58 810/BC-HDND Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2017 Tải xuống
59 812/BC-HDND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
60 814/BC-HDND Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về quy hoạch điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Tải xuống
61 815/BC-HDND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
62 816/BC-HDND Báo cáo hoạt động của Ban Kinh tế - ngân sách năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 Tải xuống
63 817/BC-HDND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 53/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của HĐND tỉnh về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo trì đường bộ đối với mô tô trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
64 818/BC-HDND Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết thông qua Quy hoạch khi bảo tồn vùng nước nội địa sông Mã, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 Tải xuống
65 820/BC-HDND Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết ban hành mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh Tải xuống
66 829/BC-HDND Báo cáo thẩm tra Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của UBND tỉnh (lĩnh vực pháp chế); Báo cáo công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh năm 2016 Tải xuống
67 154/TTr-UBND Tờ trình về chính sách hỗ trợ đối với học sinh năng khiếu thể dục, thể thao tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
68 830/BC-HDND Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Tải xuống
69 158/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị ban hanfhc ơ chế, chính sách hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2021 Tải xuống
70 159/TTr-UBND Tờ trình về chính sách hỗ trợ đối với học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý Trường Trung học phổ thông (THPT) chuyên Lam Sơn và các trường THPT trên địa bàn tỉnh Tải xuống
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Cơ quan thường trực: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa.
Trưởng Ban biên tập: Trần Mạnh Long - Chánh Văn phòng;
Địa chỉ: phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa.
Điện thoại: (0237) 3.852.255; Fax: (0237) 3.750.660; Email: hdnd@thanhhoa.gov.vn
® Bản quyền thuộc về Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Khi phát hành thông tin từ Cổng TTĐT  HĐND tỉnh đề nghị ghi rõ nguồn: "dbndthanhhoa.gov.vn".