Đăng nhập
KỲ HỌP THỨ 15 HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN KHÓA XVI
(Từ ngày 13/07/2015 đến ngày 17/07/2015)Tổng số tài liệu: 69

TT Số hiệu Trích yếu Tệp đính kèm
1 DK1 Dự kiến Nội dung, chương trình kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVI Tải xuống
2 109/BC-UBND Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội năm 2015, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 Tải xuống
3 535/BC-HĐND Báo cáo Hoạt động của HĐND tỉnh năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 Tải xuống
4 20-TB/MTTH Thông báo của UBMTTQ tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVI Tải xuống
5 112/BC-UBND Báo cáo Kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVI Tải xuống
6 111/BC-UBND Báo cáo Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 Tải xuống
7 114/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện cải cách hành chính năm 2015, Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 Tải xuống
8 3091/BC-TAND Báo cáo công tác xét xử thi hành án hình sự năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 Tải xuống
9 310/BC-VKS-VP Báo cáo Tình hình tội phạm và công tác kiểm sát năm 2015 Tải xuống
10 139/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm 2016-2020, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
11 138/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2016 Tải xuống
12 113/TTr-UBND Tờ trình Về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2014 tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
13 130/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016 Tải xuống
14 131/TTr-UBND Tờ trình Về việc đề nghị ban hành chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
15 132/TTr-UBND Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung tỷ lệ phân chia tiền thuê đất; tiền sử dụng đất thu từ các xã xây dựng nông thôn mới tại Nghị quyết số 167/2010/NQ-HĐND ngày 08/12/2010 và Nghị quyết 14/2011/NQ-HĐND ngày 17/12/2011 về việc sửa đổi Nghị quyết số 167/NQ/2010/NQ-HĐND ngày 08/12/2010 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia cá khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2011-2015 Tải xuống
16 129/TTr-UBND Tờ trình Về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020 Tải xuống
17 128/TTr-UBND Tờ trình Về việc ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020 Tải xuống
18 134/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2016 Tải xuống
19 137/TTr-UBND Tờ trình Đề nghị thông qua đề án đề nghị công nhận huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn đô thị loại III Tải xuống
20 140/TTr-UBND Tờ trình Về cơ chế khuyến khích phát triển giao thông nông thôn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020 Tải xuống
21 135/TTr-UBND Tờ trình Đề nghị thông qua Đề án công nhận xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn đô thị loại V Tải xuống
22 136/TTr-UBND Tờ trình đề nghị thông qua đề án công nhận xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá đạt tiêu chuẩn đô thị loại V Tải xuống
23 547/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra dự thảo nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm 2016-2020 tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
24 540/TTr-HĐND Tờ trình Về việc đề nghị thông qua Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016 Tải xuống
25 539/TTr-HĐND Tờ trình Về việc thông qua chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016 Tải xuống
26 KH1 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an ninh 5 năm 2016-2020 tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
27 BC-UBND-1 Báo cáo tóm tắt Tình hình kinh tế - xã hội năm 2015, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 Tải xuống
28 113/BC-UBND Báo cáo Kết quả thực hiện các nội dung chất vấn tại các kỳ họp của HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2011-2016 Tải xuống
29 559/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc thông qua danh mục dự an phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2016 Tải xuống
30 536/BC-HĐND Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVI Tải xuống
31 558/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn đô thị loại III Tải xuống
32 546/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 Tải xuống
33 543/BC-HĐND Báo cáo Hoạt động của Ban Kinh tế và ngân sách năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 Tải xuống
34 533/BC-HĐND Báo cáo kết quả giám sát Tình hình ứng vốn của các công trình xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách Nhà nước, vốn vay, trái phiếu Chính phủ Tải xuống
35 565/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình văn hóa - xã hội năm 2015; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2016 Tải xuống
36 552/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc ban hành chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
37 553/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung tỷ lệ phân chia tiền thuê đất; tiền sử dụng đất thu từ các xã xây dựng nông thôn mới tại Nghị quyết số 167/2010/NQ-HĐND ngày 08/12/2010 và Nghị quyết 14/2011/NQ-HĐND ngày 17/12/2011 về việc sửa đổi Nghị quyết số 167/NQ/2010/NQ-HĐND ngày 08/12/2010 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia cá khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2011-2015 Tải xuống
38 554/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra dự thảo nghị quyết về cơ chế khuyến khích phát triển giao thông nông thôn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn năm 2016-2020 Tải xuống
39 555/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2014 tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
40 548/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2016 Tải xuống
41 545/BC-HĐND Báo cáo Hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội năm 2015; chương trình công tác năm 2016 Tải xuống
42 542/BC-HĐND Báo cáo Tình hình hoạt động năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 cảu Ban Dân tộc HĐND tỉnh Tải xuống
43 541/BC-HDND Báo cáo Kết quả khảo sát việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn Chương trình 135 giai đoạn 2012-2015; việc tổ chức thực hiện những kiến nghị tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVI Tải xuống
44 560/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống đạt tiêu chuẩn đô thị loại V Tải xuống
45 561/BC-HĐND Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Tải xuống
46 562/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra kế hoạc Quốc phòng - an ninh 5 năm 2016-2020 tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
47 563/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về quốc phòng - an ninh, Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh năm 2015 Tải xuống
48 564/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh (Phần liên quan đến miền núi dân tộc) Tải xuống
49 3355/SNN&PTNT-CN Báo cáo về công tác quản lý chất cấm trong chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
50 1344/BC-TTTH Báo cáo kết quả thực hiện các Kết luận và kiến nghị xử lý sau thanh tra tại thị xã Bỉm Sơn, thị xã Sầm Sơn và thành phố Thanh Hoá Tải xuống
51 1113/BC-SCT Báo cáo Giải trình kết quả thực hiện nội dung chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016 Tải xuống
52 185/BC-STNMT Báo cáo tình trạng ô nhiễm mỗi trường tại Bãi chôn lấp rác thải xã Đông Nam, huyện Đông Sơn và Khu vực đất sản xuất nông nghiệp của nhân dân xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa Tải xuống
53 1528/BC-BHXH Báo cáo kết quả khắc phục nợ đọng BHXH Tải xuống
54 BC_UBND_2 Báo cáo Tình hình đầu tư phát triển năm 2015, kế hoạch đầu từ phát triển năm 2016 Tải xuống
55 BC_UBND_3 Báo cáo Thực hiện nhiệm vụ thu NSNN - chi NSĐP năm 2015 Tải xuống
56 110/BC-UBND Báo cáo Kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2015 Tải xuống
57 2631/SYT-BC Báo cáo Nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh khóa 15 Tải xuống
58 1303/BC-THH1 Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chất vấn tại các kỳ họp của HĐND tỉnh Thanh Hóa Khóa XVI Tải xuống
59 6453/SXD-QLCL Báo cáo về việc trả lời nội dung chất vấn kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVI: Một số công trình xây dựng được đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh không đạt yêu cầu Tải xuống
60 4715/SGTVT-QLVT Báo cáo Kết quả thực hiện nội dung chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016 Tải xuống
61 769/BC-SNV Báo cáo kết quả thực hiện nội dung chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016 Tải xuống
62 2561/BC-SYT Báo cáo kết quả thực hiện nội dung chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016 Tải xuống
63 3226/SLĐTBXH-VP Báo cáo kết quả thực hiện nội dung chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016 Tải xuống
64 3239/SNN&PTNT-TT Báo cáo kết quả thực hiện nội dung chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016 Tải xuống
65 186/BC-STNMT Báo cáo kết quả thực hiện nội dung chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016 Tải xuống
66 804/BC-CTHA Báo cáo Kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2015, Phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016 Tải xuống
67 566/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm 2016-2020 tỉnh Thanh Hóa (Phần liên quan dế miền núi dân tộc) Tải xuống
68 567/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015 và kế hoạch phát triển văn hóa - xã hội 5 năm 2016-2020 Tải xuống
69 44/BC-UBND Báo cáo Kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVI Tải xuống
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Cơ quan thường trực: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa.
Trưởng Ban biên tập: Trần Mạnh Long - Chánh Văn phòng;
Địa chỉ: phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa.
Điện thoại: (0237) 3.852.255; Fax: (0237) 3.750.660; Email: hdnd@thanhhoa.gov.vn
® Bản quyền thuộc về Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Khi phát hành thông tin từ Cổng TTĐT  HĐND tỉnh đề nghị ghi rõ nguồn: "dbndthanhhoa.gov.vn".