Đăng nhập
KỲ HỌP THỨ 13 HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN KHÓA XVI
(Từ ngày 15/07/2013 đến ngày 19/07/2013)Tổng số tài liệu: 50

TT Số hiệu Trích yếu Tệp đính kèm
1 DUKIEN DỰ KIẾN nội dung, chương trình kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVI Tải xuống
2 54/BC-UBND BÁO CÁO tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015 Tải xuống
3 15-TB/MTTH THÔNG BÁO của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Khóa XVI Tải xuống
4 49/TTr-UBND TỜ TRÌNH về việc đề nghị quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá Tải xuống
5 50/TTr-UBND TỜ TRÌNH về việc đề nghị phê chuẩn phương án bố trí vốn cho Dự án phân kỳ đầu tư GĐ I đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn theo hình thức Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) Tải xuống
6 48/TTr-UBND TỜ TRÌNH về việc thông qua Đề án thành lập Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa Tải xuống
7 51/TTr-UBND TỜ TRÌNH về việc đề nghị quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban MTTQ cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thực hiện Tải xuống
8 52/TTr-UBND TỜ TRÌNH về việc đề nghị quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
9 46/TTr-UBND TỜ TRÌNH về việc phê duyệt tổng biên chế công chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015 và 2016 của tỉnh Thanh Hoá Tải xuống
10 55/TTr-UBND TỜ TRÌNH về việc đề nghị quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, phố; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, của thôn, bản phố và các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, bản, phố Tải xuống
11 56/TTr-UBND TỜ TRÌNH về việc đề nghị thông qua Đề án "Sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học hiện có tỉnh Thanh Hóa năm 2020" Tải xuống
12 44/TTr-UBND TỜ TRÌNH về việc ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích xây dựng nông thông mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020 Tải xuống
13 45/TTr-UBND TỜ TRÌNH về việc thông qua quy định tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
14 53/TTr-UBND TỜ TRÌNH về việc đề nghị quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
15 54/TTr-UBND TỜ TRÌNH về việc đề nghị quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020 Tải xuống
16 276/BC-HĐND BÁO CÁO thẩm tra dự thảo Nghị quyết phê duyệt Đề án thành lập Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa Tải xuống
17 277/BC-HĐND BÁO CÁO thẩm tra Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
18 6.BC-UBND BÁO CÁO tình hình thực hiện nhiệm vụ dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện dự toán năm 2015 Tải xuống
19 BC-UBND BÁO CÁO tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015 Tải xuống
20 225/BC-HĐND BÁO CÁO hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 Tải xuống
21 270/BC-HĐND BÁO CÁO tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm,nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Tải xuống
22 271/BC-HĐND BÁO CÁO kết quả giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg; Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg; Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; giai đoạn từ năm 2011 - 2014 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Tải xuống
23 272/BC-HĐND BÁO CÁO thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về tình hình Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh (Phần liên quan đến miền núi dân tộc) Tải xuống
24 273/BC-HĐND BÁO CÁO tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI Tải xuống
25 1661/BC-TA-VP BÁO CÁO công tác xét xử, thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015 Tải xuống
26 2951/STNMT-VP CÔNG VĂN về việc trả lời ý kiến chất vấn của cử tri tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVI Tải xuống
27 1582/BC-SYT CÔNG VĂN về việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Khóa XVI Tải xuống
28 169/BC-VKS-VP BÁO CÁO tình hình tội phạm và công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2015 Tải xuống
29 1703/SNN&PTNT-TT CÔNG VĂN về việc báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tải xuống
30 390/BC-SNV BÁO CÁO tình hình thực hiện Quyết định số 3678/2011/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa Quy định điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận và tuyển dụng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở Tải xuống
31 290/BC-HĐND BÁO CÁO công tác 6 tháng đầu năm 2015 và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2015 của Ban Pháp chế Tải xuống
32 286/BC-HĐND BÁO CÁO thẩm tra Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về quốc phòng - an ninh, Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh 06 tháng đầu năm 2015 Tải xuống
33 295/BC-HĐND BÁO CÁO thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Thanh Hóa giai đoan 2016 - 2020 Tải xuống
34 292/BC-HĐND BÁO CÁO hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội 6 tháng đầu năm và Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2015 Tải xuống
35 293/BC-HĐND BÁO CÁO thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình Văn hóa - Xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015 Tải xuống
36 2774/SGTVT-KHTC CÔNG VĂN về việc trả lời chất vấn các nội dung tại kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI Tải xuống
37 291/BC-HĐND BÁO CÁO kết quả giám sát Công tác quy hoạch mạng lưới trường, lớp học; việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên hành chính; việc quản lý sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục trên địa bàn tỉnh từ năm 2011 đến hết tháng 3/2015 Tải xuống
38 294/BC-HĐND BÁO CÁO thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về Đề án sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học hiện có tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 Tải xuống
39 288/BC-HĐND BÁO CÁO kết quả giám sát việc thực hiện pháp luật thog công tác quản lý, khai thác khoáng sản Tải xuống
40 705/BC-SCT BÁO CÁO trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVI Tải xuống
41 274/BC-HĐND BÁO CÁO thẩm tra dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách khuyến khích xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020 Tải xuống
42 281/BC-HĐND BÁO CÁO hoạt động của Ban Kinh tế và Ngân sách 6 tháng đầu năm 2015, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 Tải xuống
43 278/BC-HĐND BÁO CÁO thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về phương án bố trí vốn cho Dự án phân kỳ đầu tư giai đoạn I đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn theo hình thức Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) Tải xuống
44 275/BC-HĐND BÁO CÁO thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về việc ban hành Quy định tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
45 287/BC-HĐND BÁO CÁO thẩm tra dự thảo Nghị quyết về tổng biên chế công chức hành chính, số lượng nguoiwf làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015 và năm 2016 của tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
46 284/BC-HĐND BÁO CÁO thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về việc quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do UB MTTQ tỉnh, UB MTTQ cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thực hiện Tải xuống
47 280/BC-HĐND BÁO CÁO thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về việc quy định chế độ công tác, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tại Thanh Hóa Tải xuống
48 282/BC-HĐND BÁO CÁO kế quả giám sát Tình hình triển khai thực hiện một số dự án sản xuất, kinh doanh được giao đất, cho thuê đất tại các huyện ven biển và đô thị Tải xuống
49 289/BC-HĐND BÁO CÁO thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản, phố; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, bản, phố Tải xuống
50 283/BC-HĐND BÁO CÁO thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015 Tải xuống
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Cơ quan thường trực: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa.
Trưởng Ban biên tập: Trần Mạnh Long - Chánh Văn phòng;
Địa chỉ: phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa.
Điện thoại: (0237) 3.852.255; Fax: (0237) 3.750.660; Email: hdnd@thanhhoa.gov.vn
® Bản quyền thuộc về Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Khi phát hành thông tin từ Cổng TTĐT  HĐND tỉnh đề nghị ghi rõ nguồn: "dbndthanhhoa.gov.vn".