Đăng nhập
KỲ HỌP THỨ 12 HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN KHÓA XVI
(Từ ngày 09/07/2012 đến ngày 13/07/2012)Tổng số tài liệu: 39

TT Số hiệu Trích yếu Tệp đính kèm
1 DK_K12 Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVI Tải xuống
2 158/BC-UBND Báo cáo tình hình - kinh tế xã hội năm 2014, kết hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 Tải xuống
3 09-TB/MTTH Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVI Tải xuống
4 156/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVI Tải xuống
5 3210/BC-TA-VP Báo cáo công tác xét xử, thi hành án hình sự năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 Tải xuống
6 293/BC-VKS-VP Báo cáo tình hình tội phạm và công tác kiểm sát năm 2014 Tải xuống
7 119/TTr-UBND Tờ trình về việc thông qua Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Tải xuống
8 120/TTr-UBND Tờ trình về việc thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2015 Tải xuống
9 123/TTr-UBND Trờ trình đề nghị thông qua đề án công nhận trung tâm xã Hà Long huyện Hà Trung tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn đô thị loại 5 Tải xuống
10 124/TTr-UBND Tờ trình đề nghị thông qua đề án công nhận trung tâm xã Thạch Quảng huyện Thạch Thành tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn đô thị loại 5 Tải xuống
11 429/TTr-HĐND Tờ trình đề nghị thông qua Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015 Tải xuống
12 428/TTr-HĐND Tờ trình đề nghị thông qua chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015 Tải xuống
13 425/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 Tải xuống
14 426/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Tải xuống
15 423/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2015 Tải xuống
16 421/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc công nhận trung tâm xã Hà Long, huyện Hà Trung đạt tiêu chuẩn đô thị loại V Tải xuống
17 422/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc công nhận trung tâm xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành đạt tiêu chuẩn đô thị loại V Tải xuống
18 376/BC-HĐND Báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 Tải xuống
19 416/BC-HĐND Báo cáo hoạt động của Ban kinh tế và ngân sách năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 Tải xuống
20 382/BC-HĐND Báo cáo hoạt động của Ban văn hóa - xã hội năm 2014; Chương trình công tác năm 2015 Tải xuống
21 414/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Tải xuống
22 385/BC-HĐND Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Tải xuống
23 424/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình Văn hóa - Xã hội năm 2014; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2015 Tải xuống
24 419/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về quốc phòng - an ninh, Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh năm 2014 Tải xuống
25 420/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh (Phần liên quan đến miền núi, dân tộc) Tải xuống
26 408/BC-HĐND Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát về nợ thuế và nợ tiền sử dụng đất Tải xuống
27 381/BC-HĐND Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện kiến nghị của Ban Văn hóa - Xã hội về quy hoạch phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh và công tác đảm bảo tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2015 - Thanh Hóa Tải xuống
28 412/BC-HĐND Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát về công tác đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy; thực hiện pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông và công tác điều tra, truy tố, xét xử Tải xuống
29 386/BC-HĐND Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện kiến nghị sau giám sát về hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình 30a, Chương trình xây dựng nông thôn mới của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Tải xuống
30 149/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2014; Kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2015 Tải xuống
31 140/BC-UBND Báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng năm 2014; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2015 Tải xuống
32 132/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính năm 2014, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 Tải xuống
33 148/BC-UBND Báo cáo kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2014 Tải xuống
34 875/BC-THA Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2015 Tải xuống
35 3202/SLDDTBXH-NCC Báo cáo kết quả thực hiện nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVI Tải xuống
36 186/BC-STNMT Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị sau chất vấn tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVI Tải xuống
37 255/BC-SNN&PTNT Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị sau chất vấn tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVI Tải xuống
38 5139/BC-STC-QLCSGC Báo cáo tình hình, giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về giá đối với các mặt hàng thiết yếu và tiêu dùng của nhân dân, đảm bảo thị trường, góp phần kìm chế lạm phát Tải xuống
39 2896/SYT-NVY Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị sau chất vấn tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVI Tải xuống
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Cơ quan thường trực: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa.
Trưởng Ban biên tập: Trần Mạnh Long - Chánh Văn phòng;
Địa chỉ: phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa.
Điện thoại: (0237) 3.852.255; Fax: (0237) 3.750.660; Email: hdnd@thanhhoa.gov.vn
® Bản quyền thuộc về Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Khi phát hành thông tin từ Cổng TTĐT  HĐND tỉnh đề nghị ghi rõ nguồn: "dbndthanhhoa.gov.vn".